Aanpak ringweg zuid

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat de aanpak van de ringweg zuid steeds meer vorm krijgt en concreter wordt. Onlangs zijn er al leidingen verlegd waardoor de parallelweg ter hoogte van T.K.P. enige tijd afgesloten is geweest.

Voor meer informatie over de ringweg en bijvoorbeeld de effecten van het plan op milieu en geluid kan je kijken op https://www.aanpakringzuid.nl.

Een interactieve impressie kaart van onze omgeving kan je met wat doorklikken vinden op deze link. Het volledige milieueffectrapport is te vinden via deze link. Hoofdstuk 7 en 8 van het milieueffectrapport gaan over de milieu- en geluidseffecten van het plan. Deze hoofdstukken zijn goed te lezen.

Ook zullen verkeersstromen in onze omgeving veranderen door de nieuwe ring, bijvoorbeeld door het verdwijnen van de op/afrit bij het Oude Winschoterdiep. Een interactieve kaart die hier inzicht in geeft is te vinden op https://www.aanpakringzuid.nl/achtergronden/effecten/autoverkeer.

Naast de informatie van de projectgroep is er ook een ander geluid. Ingrid Schutte (Barkmolenstraat 144) heeft gevraagd het volgende op deze website te plaatsen:

Zijn jullie op de hoogte van de plannen voor de nieuwe ringweg zuid? Zelf heb ik me er pas dit jaar in verdiept en ik ben behoorlijk geschrokken. De plannen voor de nieuwe Ringweg Zuid hebben grote negatieve gevolgen voor de inwoners van Groningen Zuid en de Oosterpoort. De weg wordt een snelweg en verliest de functie van Ringweg voor de stad. Een snelweg dwars door de stad is gevaarlijk wegens luchtvervuiling en ontploffingsgevaar van vrachtauto's met vloeibaar gas die langs deze route gaan rijden. Ook zorgt het voor een toename van verkeer door woonwijken waardoor grote kans op ongelukken met fietsers (schoolkinderen) en voetgangers.Het leefklimaat in de wijken wordt ernstig aangetast.

Bij Gemeenteraad en Provinciale Staten komen steeds meer twijfels over de plannen voor de aanleg van de nieuwe Ringweg Zuid. Dit hangt samen met drie recente rapporten die laten zien dat de plannen te complex zijn voor een te kleine ruimte. Daardoor zal de weg voor weggebruikers gevaarlijk worden. Ook is de weg, door het vervoer van gevaarlijke stoffen, gevaarlijk voor de omgeving. Tenslotte zijn de plannen gevaarlijk voor de fietsers en voetgangers in de wijken van Groningen Zuid door een toename van het verkeer aldaar en het opheffen van veel gebruikte fietsroutes. De Raad van State heeft nog geen goedkeuring aan de plannen gegeven, er komt nog een hoorzitting na de zomer. De Raad van State is ook heel kritisch over de veiligheid van de weg.

De buurtvereniging 'Groningen verdient beter' spant zich in voor een beter plan. Meer informatie vind je op de website www.groningenverdientbeter.nl en op de Facebook groep Groningen verdient beter.

Voor de volledigheid heb ikzelf (Jelmer van nr. 39) voor de Meeuwen relevante informatie uit het milieueffectrapport en de website https://www.aanpakringzuid.nl opgezocht en getracht zeer beknopt samen te vatten en hieronder te plaatsen:

In de hoofdstukken 7 en 8 uit het mileueffectrapport staat dat de luchtkwaliteit in zijn algemeenheid in 2030 beter zal zijn dan nu, dit vooral door schonere auto's en industrie. Met de 'nieuwe' ring is deze verbetering op de Europaweg echter iets kleiner dan zonder verandering van de ring. Dit geldt dan vooral voor de concentratie stikstofdioxide (NO2). Voor fijnstof (PM10) wordt geen effect verwacht.

Wat betreft geluid wordt verwacht dat zonder aanpak van de ring de geluidsdruk toeneemt. Met de aanpak ring zuid wordt verwacht dat de situatie verslechterd, maar dat na het treffen van de geadviseerde maatregelen de geluidssituatie in de bebouwde omgeving verbetert ten opzichte van hoe het nu is.

Verder zullen verkeersstromen in onze omgeving veranderen door de nieuwe ring, bijvoorbeeld door het verdwijnen van de op/afrit bij het Oude Winschoterdiep. Voor onze directe omgeving wordt voorspeld dat de Griffeweg en Europaweg drukker worden, maar dat het aantal voertuigen op de Meeuwerderweg, Winschoterdiep, Hereweg juist weer afneemt (dat verplaatst naar Griffeweg/Europaweg).

 

 

Reacties zijn gesloten.