Bewonersbijeenkomst over volledige aansluiting Europaweg op Ring Zuid

Beste buren,

Op 10 april ben ik (Jelmer, Barkmolenstraat 39) naar de bijeenkomst geweest in de Oosterpoort over de wijziging in het plan voor Ring Zuid betreffend de volledige aansluiting van de Europaweg op de Ring Zuid in plaats van enkel een westelijke aansluiting. Deze bijeenkomst was goed bezocht en er waren ook enkele andere bewoners van de Barkmolenstraat aanwezig.

In deze bijeenkomst heb ik een aantal vragen gesteld over de wijziging aangezien de redenen om het te doen slecht uitgelegd en ondoordacht lijken te zijn. Een belangrijke reden die werd gegeven om de volledige aansluiting te realiseren was dat het dan qua verkeer dan rustiger zou worden op bijvoorbeeld het stuk zuidelijke Europaweg ('oude' ring Zuid langs de Jumbo, Industrieterrein, stadion), Sontweg en Damsterdiep. Enige plek waar het drukker zou worden was het noordelijke stuk Europaweg, het stuk langs de Barkmolenstraat. Op deze interactieve kaart (https://www.aanpakringzuid.nl/plan/effecten/hoeveelheid-autoverkeer) is echter te zien dat zonder de volledige aansluiting van de Europaweg de toename van verkeer op de Sontweg en zeker Damsterdiep bijzonder meevalt, zeker als je ziet dat op de Europaweg voor de Barkmolenstraat het aantal voertuigen in 24 uur toeneemt van 27500 naar 32500. Met de nu voorgestelde wijziging neemt dit aantal nog meer toe, met hoeveel precies kon niet aangeven worden op de bijeenkomst.

Oude plan met alleen op- en afrit in westelijke richting (Assen, Drachten)

Oude plan met alleen op- en afrit in westelijke richting (Assen, Drachten)

Nieuwe plan met ook de oostelijke verbindingen (in rood ingekleurd)

Nieuwe plan met ook de oostelijke verbindingen (in rood ingekleurd)

Een ander punt dat ik heb aangedragen tijdens de bijeenkomst is dat met alleen de westelijke aansluiting je minder (of zelfs geen) stoplicht meer nodig hebt bij de opgang naar de ring, dit zou voordelig zijn voor de doorstroming en zou de dagelijkse file voor onze deur van mensen die de ring op willen in de richting Assen/Drachten een stuk verminderen. Nu de gemeente echter een volledige aansluiting wil, dus ook in oostelijke richting creëer je dezelfde situatie als nu, dus met veel stoplichten en kruisend verkeer waardoor het verkeer weer stilstaat voor onze deur

Dagelijkse file voor de Barkmolenstraat op de Europaweg in de richting Assen/Drachten

Dagelijkse file voor de Barkmolenstraat op de Europaweg in de richting Assen/Drachten

De mensen van project Ring Zuid konden niet goed uitleggen wat de gevolgen van dit (nog) drukker worden van de Europaweg zouden zijn voor de Barkmolenstraat qua geluid en milieu. Ook konden ze weinig vertellen over eventuele extra maatregelen op de Europaweg danwel de Barkmolenstraat om extra hinder te voorkomen. Enkel werd aangegeven dat volgens de modellen het geluid iets zou toenemen maar dat door speciaal ZOAB op de ring dit weer teniet gedaan zou worden. Het effect van extra verkeer op de Europaweg leek niet meegenomen. Tevens was er ook geen contact met de gemeente geweest omtrent de mogelijk nieuw te bouwen woningen in het nog lege stuk Barkmolenstraat en de gevolgen daarvoor en daarvan.

Al met al was de informatievoorziening gebrekkig en onvoorbereid. In overleg met de communicatie medewerker van de projectgroep ring zuid heb ik aangegeven dat een afzonderlijke bijeenkomst voor  bewoners van de Barkmolenstraat zeer gewenst is, in deze bijeenkomst zou veel beter moeten worden ingegaan op de specifieke consequenties voor de Barkmolenstraat. Aan deze vraag is inmiddels gehoor gegeven. Op maandag 1 mei is van 19.30u tot 21.00 uur een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de Barkmolenstraat over dit onderwerp. De brief hierover zal dinsdag 25 april worden bezorgd per post maar de brief is ook hieronder te vinden.

Ik zou een ieder die geïnteresseerd is in de toekomst van de Barkmolenstraat en Ring Zuid willen oproepen naar deze bijeenkomst te gaan. Als je van plan bent te gaan of als je vragen hebt over dit onderwerp stuur mij dan gerust een e-mail () of spreek mij aan op straat. Verder is er tot 10 mei mogelijkheid een zienswijze over de nieuwe plannen in te dienen. Alle stukken aangaande de nieuwe plannen zijn hier te vinden: https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/meer-weten-over-het-owtb-2017

En dan tot slot de brief met de uitnodiging voor de bijeenkomst:


Groningen, 20 april 2017
Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst Aanpak Ring Zuid

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Barkmolenstraat over het project Aanpak Ring Zuid op 1 mei 2017, van 19.30 tot 21.00 uur in buurtcentrum Poortershoes (Oosterweg 13).

De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van maandag 10 april jl. in De Oosterpoort. Daar hebben we omwonenden van het Europaplein geïnformeerd over het gewijzigde Ontwerp- Tracébesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg (OWTB-2017). De wijziging is een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Tot nu toe was in het plan alleen een verbinding vanuit en naar het westen (richting Drachten) opgenomen.

De bewoners van de Barkmolenstraat die op deze bijeenkomst aanwezig waren, vertelden ons de communicatie over de wijziging onvoldoende te vinden. Het is voor hen onduidelijk waarom de volledige aansluiting nodig is. Daarnaast maken ze zich zorgen over wat de verkeerstoename op de Europaweg betekent voor het verkeersgeluid en de luchtkwaliteit in de wijk.

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden zich goed geïnformeerd voelen. Daarom hebben we toegezegd een extra informatiebijeenkomst te organiseren, specifiek voor de bewoners van de Barkmolenstraat. Hierin lichten we de achterliggende motivatie voor deze wijziging nader toe. Ook komt een deskundige op het gebied van lucht en geluid een toelichting geven. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

We realiseren ons dat de bijeenkomst op korte termijn is. We komen hiermee tegemoet aan de wens van de bewoners om deze te organiseren voordat de termijn sluit waarop zienswijzen op het OWTB- 2017 kunnen worden ingediend (10 mei 2017).

Op de bijeenkomst van 10 april werd ook de vraag gesteld of bij de wijziging van het bestemmingsplan in de omgeving (voor de groenstrook langs de ventweg en bij de kantoren) rekening is gehouden met het OWTB-2017. Dit is een zaak van de gemeente. Vanwege de vakantieperiode is het helaas niet mogelijk dat de gemeentelijke projectleider op 1 mei ook aanschuift. Hij heeft toegezegd dat de gemeente hierover een bijeenkomst voor de buurt organiseert.

We hopen u te zien op 1 mei. U bent van harte welkom, ook als u niet bij de bijeenkomst van 10 april aanwezig was. Voor meer informatie over het OWTB-2017 kunt u alvast terecht op www.aanpakringzuid.nl.

Met vriendelijke groet,

Fokke van der Veer Omgevingsmanager

Reacties zijn gesloten.