Mensen gevraagd voor nieuwbouw clubje

Best buurtbewoners, er is weer beweging op gang aan het komen vanuit de Gemeente Groningen en de ontwikkelaar van de groenstrook langs de ventweg en de driehoek tussen de Europaweg en achter de kantoren, zie ook kaartje hieronder. Tussen 8 maart en 19 april ligt het ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter visie. Het gaat hierin vooral om het wijzigen van het bestemmingsplan van kantoren naar wonenBestemmingsPlan2017 (al het gele op het kaartje heeft/krijgt bestemming wonen).

Nu de plannen vorm beginnen te krijgen, is het goed om als straat zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op de invulling ervan. Heb jij interesse om, met een clubje andere buurtbewoners, hierbij betrokken te zijn, mail dan zo snel mogelijk (liefst voor 30 maart) naar .

Hieronder een citaat van de site van de gemeente over deze bestemmingsplan wijziging:

Doel van dit bestemmingsplan is in hoofdzaak: het bestaande bestemmingsplan De Brink-De Meeuwen voor het plangebied actualiseren en de bestaande planologische en/of feitelijke situatie vastleggen en om het gebied ten westen van de Europaweg te voorzien van een nog uit te werken woonbestemming.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Met ingang van 9 maart tot en met 19 april 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255

ontwerpbestemmingsplan_de_meeuwen-de_brink_2017_toelichting_en_regels

verbeelding februari 2017

Reacties zijn gesloten.