Nieuwbouwplannen in de buurt

Nieuwbouw in de buurt?

We willen je informeren over bouwplannen van de gemeente in onze buurt en aan je vragen of je ook actie wilt ondernemen als je de zorgen deelt die hieronder worden toegelicht. Let op: als je actie wilt ondernemen, doe dit dan voor 19 april.

Waar gaat het om?

De gemeente wil woningen gaan bouwen op de groenstrook langs de Europaweg. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Een aantal buren is bij elkaar gekomen om het plan onder de loep te nemen. Onze conclusie: de gemeente heeft over een aantal zaken niet goed nagedacht en heeft niet alles goed onderzocht wat ze wel moeten onderzoeken. Daarom willen we graag onze zorgen uiten bij de gemeente.

Het gaat dan onder andere om:

  • Er is geen gedegen onderzoek gedaan naar de ecologie, veiligheid-, geluid- en luchtnormen
  • Parkeermogelijkheid: waar gaan mensen van omliggende bedrijven parkeren die nu daar parkeren?
  • Wat is de impact van 140 woningen op het gebruik van de grasstrook?
  • En waar moeten honden uitgelaten worden als het niet meer op de groenstrook kan die dan volgebouwd is?

Wat kun je doen?

Onderaan dit bericht staat een tekst (kopje Voorbeeld tekst) waarin alle bezwaren bij het plan op een rij zijn gezet. Iedere bewoner kan zelf een ‘zienswijze’ indienen zoals dat dan heet. Dit houdt in dat je je zorgen uit bij de gemeente over dit plan. Je kunt de tekst die hieronder staat hiervoor gebruiken en deze aanpassen/aanvullen met je eigen inzichten. Wij denken dat het een goed signaal zou zijn als veel mensen een zienswijze indienen zodat we als buurt invloed blijven houden op de veranderingen in onze wijk.

Hoe werkt het?

  • Je zienswijze moet je voor 19 april
  • Dit doe je via deze link.
  • Wil je graag eerst meer weten of overleggen met iemand? Bel dan aan bij 1 van onderstaande buurtbewoners of mail naar .

Voorbeeld tekst

Voorzet voor indienen zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘De Meeuwen-De Brink 2017’.

Algemeen

Het plan in het ontwerpbestemmingsplan De Meeuwen-De Brink 2017 om 140 nieuwe wooneenheden te realiseren in de buurt De Meeuwen roept bij de huidige bewoners van de Barkmolenstraat veel vragen op. Het plan is op veel punten nog te vaag geformuleerd en niet onderbouwd zodat de gevolgen niet in te schatten zijn voor de bestaande woningen en het woongenot in de buurt. Het is onduidelijk of de 140 wooneenheden wel te realiseren zijn op de aangegeven locatie, vanwege gebrekkige onderbouwing van veiligheids- en milieuaspecten (lucht, geluid en ecologie). Het ontwerpbestemmingsplan De Meeuwen-De Brink is nu onvoldoende gemotiveerd en op de verschillende punten onvoldoende onderbouwd.

Ecologie

Voordat een wijziging in een bestemmingsplan kan worden vastgesteld is het van belang om vast te stellen of het gewijzigde plan niet in strijd is met de geldende relevante wet- en regelgeving. Daartoe dient onder andere een onderzoek in het kader van de natuurwetgeving plaats te vinden. Recente jurisprudentie schrijft voor dat een gewijzigd bestemmingsplan pas kan worden vastgesteld nadat uit een procedure duidelijk is geworden of voor de activiteiten die volgen uit deze wijziging de mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van een ontheffing.

Voor dit bestemmingsplan is alleen een Quickscan uitgevoerd waaruit onvoldoende blijkt dat het verkrijgen van een ontheffing mogelijk is. Daarbij verwijst de Quickscan nog naar oude regelgeving en is niet duidelijk of eventuele ontheffing nodig is en kan worden verkregen van de op 1 januari 2017 ingevoerde Wet Natuurbescherming.

Externe veiligheid

In de toelichting van het bestemmingsplan en bijbehorende bijlage over externe veiligheid wordt aangegeven (blz. 6) dat nieuw te realiseren intense laagbouw niet leidt tot een significante verhoging van het groepsrisico. Het bestemmingsplan staat een bouwhoogte van maximaal 24 meter toe, maar de rapportage laat onvermeld of hoogbouw eveneens niet leidt tot een significante verhoging van het groepsrisico. De onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan is op dit punt onvoldoende.

De vraag is ook of binnen de invloedsfeer van het tankstation wel woningen gerealiseerd moeten worden. De noodzaak hiervan voor de haalbaarheid van eventuele woningbouwplannen is niet onderbouwd.

Daarnaast is onvoldoende duidelijk hoe de nieuw te bouwen woningen gerealiseerd worden en of er zoals gesteld voldoende vluchtmogelijkheden zullen zijn om loodrecht van de bronnen af te vluchten. Er zijn geen voorwaarden in het plan opgenomen die daarvoor zorgen.

Lucht

De onderbouwing van het bestemmingsplan met betrekking tot luchtkwaliteit is onvoldoende. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het plan is gebaseerd op de situatie uit 2011. In dat onderzoek is niet beschreven hoe het is gesteld met de concentraties van fijnstof (PM2,5). Daarnaast wordt er in het bestemmingsplan aangegeven dat de verwachting is dat de luchtkwaliteit nu inmiddels beter is dan die in 2011. Deze stelling is niet goed onderbouwd en ook niet realistisch vanwege de continue toename van verkeer op de Europaweg en de verwachte verkeerstoename vanwege de aanpak van de Ringweg Zuid en de, voor het gebied relevante, voorgenomen wijziging in het Ontwerp-Tracébesluit, wijziging 2017. Door de volledige ontsluiting van de Europaweg op de Zuidelijke Ringweg neemt de verkeersintensiteit rondom het plangebied toe en dat vraagt om een deugdelijker onderbouwing van bestemmingsplan voor wat betreft de luchtkwaliteit.

De luchtkwaliteit gaat er ten gevolge van de Zuidelijke Ringweg bij de uiteinden van de verdiepte ligging sowieso op achteruit in het gebied. Dit kan van invloed zijn op de luchtkwaliteit voor dit wijzigingsplan. Naast het ontbreken van de effecten van de intensivering van het verkeer op de Europaweg in de situatie na wijziging van het Tracebesluit, wordt niet gemotiveerd wat verminderde luchtkwaliteit bij het uiteinde ter hoogte van het Winschoterdiep betekent voor de luchtkwaliteit in het gebied van het wijzigingsplan. Er zal zich door meer verkeer en de Ringweg Zuid een hogere concentratie fijnstof en stikstofdioxide in de lucht bevinden en toelaatbaarheid van woningbouw langs de Europaweg zal onderbouwd moeten worden met actuele en relevante meetgegevens op basis van bijgestelde scenario’s.
Een herziening van het bestemmingsplan De Meeuwen – De Brink op korte termijn is tot slot te voorbarig omdat de uitkomst van de voorgenomen wijziging van het Trace-besluit effecten heeft op het onderbouwing van de herziening.

Geluid

Er is aangegeven dat er bewust niet is gekozen voor het opnemen van akoestische berekeningen in het voorliggend bestemmingsplan, omdat de situering van de toekomstige woonbebouwing nog niet definitief is. Dit is pas het geval bij het uitwerkingsplan. De verwachting is dat het nieuwe woongebied een afschermende en dempende werking zal hebben op het geluidniveau op het bestaande woongebied. In verband met zorgen hierover zal de situatie mèt en zònder nieuw woongebied worden meegenomen in het rekenprogramma voor de akoestische berekeningen, die zullen worden uitgevoerd ten behoeve van het uitwerkingsplan. Onduidelijk is of ondanks alle mogelijkheden voor technische maatregelen aan de geluidsnormen op nieuwe dan wel bestaande woningen kan worden voldaan. Er dient vooraf duidelijk gemaakt te worden met geluidsberekeningen wat de geluidsbelasting is in het gebied. Dan wordt duidelijk of woningbouw realiseerbaar is binnen het plan met verplichtende maatregen als 'dove gevels'. De mogelijkheid bestaat dat in combinatie met regelgeving omtrent luchtkwaliteit en externe veiligheid woningbouw helemaal niet mogelijk is. Vooral als er ten aanzien van de geluidbelasting vanuit (minimaal) drie zijden (Griffeweg, Europalaan en Zuidelijk Rondweg)  dove gevels gerealiseerd moeten worden waardoor bijvoorbeeld een vluchtroute belemmerd wordt die vanuit het oogpunt van externe veiligheid verplicht is.

Het is wenselijk de nieuwe woningbouw -op basis van akoestische onderzoeken- als zodanig in het bestemmingsplan te verkavelen dat er voldoende afschermende en dempende werking voor bestaande woningen gerealiseerd zal worden.

Hittestress

Kijkend naar de huidige hittestress-kaart van de stad Groningen, is de buurt De Meeuwen warmer dan gemiddeld. Bebouwing van het nu nog braakliggende terrein langs de Europaweg zal de hittestresswaarden verhogen, wat het woon- en leefklimaat negatief beïnvloedt als de gemeente geen maatregelen treft. Verplichtende maatregelen hierover zouden niet mogen ontbreken in de herziening van het bestemmingsplan, ook gezien de relatie tussen hittestress en smog. Te denken valt aan verplichtende maarregelen over:

- verkaveling van de wooneenheden ten gunste van de wind (warmteafvoer),

- bomen,

- groene daktuinen en gevels en

- wegdekken die minder warmte absorberen.

Aardbevingen

In het herziene bestemmingsplan is niets opgenomen over de risico’s door aardbevingsschade. Aangezien in het gebied en de nabijheid ervan regelmatig dusdanige bevingen hebben plaatsgevonden dat schade ontstond, zouden voorschriften voor aardbevingsbestendig bouwen in het voorlopig bestemmingsplan moeten worden vermeld. Waarom is bijvoorbeeld de NPR9998:2015 niet genoemd? Hoe denkt de gemeente dit te ondervangen, ook omdat de herziening voorziet in een woongebouw van acht bouwlagen?

Bodem/energie

Er wordt gesproken van het streven om gasaansluitingen te vermijden en dat Warmte-koude-opslag met warmtelevering mogelijk is. Voor zowel W-K-O als een Brine-warmtepompaansluiting dienen bronnen te worden geslagen. Het vraagt gedegen onderzoek om uit te wijzen dat dit mogelijk is in  “bodem en grondwater vervuild” gebied. De doelstelling van de gemeente Groningen om Groningen in 2035 energieneutraal te krijgen met het beleidskader “Duurzaamstestad.nl” en de “Routekaart Groningen Energieneutraal” is met alleen goede isolatie, WTW-units en een paar zonnepanelen op een woongebouw niet haalbaar. Het is de vraag of de huidige EPC-waarde van 0,4 zonder Warmtepomp of WKO is te realiseren.

Hoogspanningslijn

In het ontwerpbestemmingsplan wordt nauwelijks rekening gehouden met de 110 KV hoogspanningsleiding die in het gebied aanwezig is. Hoewel er vanwege leveringsbetrouwbaarheid  weliswaar voorwaarden worden gesteld aan diverse werkzaamheden rond deze hoogspanningsleiding, is het  onduidelijk waar deze leiding(en) zich exact bevind(en). Ook de veiligheidsrisico’s die deze 110KV leiding met zich meebrengen worden niet vermeld, zoals een hoge Magnetische veldsterkte en de consequenties daarvan. Beleidsadvies van de RIVM hierover stelt dat er geen langdurig verblijf (bewoning, kinderdagverblijven, crèches ed) zou moeten plaatsvinden in de zone met een jaargemiddelde magneetvelden van meer dan 0,4 ųT. Uit epidemiologisch onderzoek komt een statisch verband naar voren dat kinderen tot 15 jaar die wonen in de buurt van hoogspanningslijnen een verhoogde kans hebben op het  krijgen van leukemie.

Een geaccrediteerd meetbedrijf dient, conform de geldende Europese normering, vast te stellen dat  de grenswaarde van 0,4ųT niet wordt overschreden, zodat duidelijk wordt dat de gezondheidsrisico’s beperkt blijven. Welke type en soort leidingen zijn/is exact aangebracht in welke uitvoering en op welke exacte locatie? Inzage in de reactie van TenneT op het ontwerpbestemmingsplan De Meeuwen-De Brink 2017 is wenselijk, omdat vaststelling van de “veilige” afstand tot de hoogspanningsleidingen kan resulteren in  een langdurige verblijf-zone van bijvoorbeeld enkele tientallen meters. Dit zou het bebouwbare gebied dermate verkleinen dat 140 wooneenheden in dit gebied alleen gerealiseerd kunnen worden door hoogbouw. De verwachting is dat dat negatieve consequenties zal hebben voor zowel de nieuwbouw als voor de bestaande woningen. Ook concentraties fijnstof worden beïnvloed door Hoogspanningslijnen: welke consequenties geeft deze beïnvloeding voor de concentraties fijnstof en dergelijke in het betreffende gebied en voor de bestaande woningen?

Honden uitlaatgebied

De open ruimte die nu door veel mensen uit de gehele wijk De Oosterpoort als honden uitlaatgebied wordt gebruikt, zal verdwijnen met de realisatie van de voorgenomen 140 wooneenheden. Hierdoor is er aanzienlijk minder mogelijkheid voor het uitlaten van honden binnen de Oosterpoort/De Meeuwen. Overlast voor de bestaande woonbuurt zal waarschijnlijk optreden doordat honden elders in de buurt worden uitgelaten zoals de hondenvrije groenstrook in het midden van de Barkmolenstraat en de omliggende trottoirs en grasvelden. In het bestemmingsplan is niet aangegeven hoe deze verwachte overlast kan worden opgevangen. Het is niet realistisch om te stellen dat dit binnen het uitwerkingsplan wel kan worden opgelost gezien het grote aantal honden dat per dag wordt uitgelaten in dit honden uitlaatgebied.

Parkeren

Voor parkeren wordt verwezen naar de parkeernormen van de gemeente waaraan moet worden voldaan. In het bestemmingsplan is echter niet aangegeven of het wel realistisch is dat aan de parkeernorm kan worden voldaan. Op basis van de normen zullen namelijk minimaal 266 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden in het plan. Tevens wordt niet duidelijk gemaakt wat het effect is wanneer bij realisatie van de woningbouw parkeerplaatsen aan de weg langs de Europaweg (nu in gebruik van kantoren aan de Griffeweg) verdwijnen.

Verkeersveiligheid

Er is geen onderbouwing/ onderzoek gedaan naar de gevolgen van de verkeersveiligheid in de Barkmolenstraat ten gevolge van een tweede ontsluiting van het betreffende gebied inzake mogelijk sluipverkeer, maar ook wat de invloed van de toenemende verkeersdruk op de aanwezige snelheid beperkende maatregelen zal zijn.

Bouwhoogte

Door een bouwhoogte van 24 meter zal het woongenot worden aangetast door directe inkijk in slaapkamers en doordat er minder daglicht zal toetreden tot woningen. In het wijzigingsplan is niet gemotiveerd/onderzocht wat de effecten zijn ten aanzien van de hinder van de directe inkijk in bestaande woningen en de bouwhoogte van 24 meter ten aanzien van de daglichttoetreding. Ook is niet gemotiveerd/onderzocht wat de effecten zijn met betrekking tot de extra schaduwwerking op de PV-zonnepanelen die in het gebied aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

Tom (9-11), Marije (43), Henk (59), Bé (91), Lisselot & Marco (93), Tibo (99), Eric (101), Niels (121), Jelle (129), Elles (182)

Reacties zijn gesloten.